BRASSENS + (26-27.10.2006):

., ..

Au Festival BRASSENS + (26-27.10.2006) :

I.Olekhova, S.Krassotkine.